Z písmen l, l, o, s, o, v, y lze složit následující slova:

7- písmenná slova  (1)

llosovy (8)

6- písmenná slova  (7)

lolovy (7)losovy (7)lylovo (7)lyosol (7)lysovo (7)oslovy (7)vosoly (7)

5- písmenná slova  (12)

lloso (5)llosy (6)loosy (6)lysol (6)olovy (6)oslov (5)osovy (6)slovo (5)slovy (6)sylvo (6)vosol (5)vysol (6)

4- písmenná slova  (25)

lolo (4)loly (5)loos (4)loso (4)losy (5)lovo (4)lovy (5)lylo (5)lyso (5)olov (4)oslo (4)osly (5)osol (4)osov (4)ovsy (5)slov (4)soly (5)sovo (4)sovy (5)svol (4)vlys (5)voly (5)voso (4)vosy (5)vylo (5)

3- písmenná slova  (13)

los (3)lov (3)loy (4)lvy (4)lys (4)oso (3)osy (4)ovs (3)sol (3)sov (3)vol (3)vos (3)vyl (4)

2- písmenná slova  (10)

lo (2)lv (2)ly (3)os (2)ov (2)sl (2)sv (2)vo (2)vs (2)vy (3)